Stowarzyszenie

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Miłe!
W październiku podpisaliśmy z firmą PRESTO umowę na zimowe utrzymanie dróg naszego osiedla (Elfów, Baśniowa, Legendy) w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 marca 2023r.
Umowa przewiduje (podobnie jak w latach ubiegłych) odśnieżanie i posypywanie dróg wewnętrznych na naszym osiedlu piaskiem (w szczególnych przypadkach mieszanką rozmrażającą) według potrzeb (nie później niż trzy godziny po zakończeniu opadów) przez 7 dni w tygodniu (z uwzględnieniem dni świątecznych i wolnych od pracy), bez konieczności dodatkowego wzywania lub na wezwanie telefoniczne.

Zleceniobiorca (firma PRESTO) zazwyczaj dobrze wywiązuje się z obowiązków wynikających z umowy i najczęściej samodzielnie podejmuje stosowną interwencję gdy istnieje taka potrzeba i najczęściej dzieje się to w godzinach 4:30-8:30.

Wspomniana umowa nie obejmuje chodników i ciągów schodowych. Za odśnieżanie i posypywanie schodów odpowiedzialna jest firma AL-SERWIS, natomiast za odśnieżanie chodników, prywatnych miejsc parkingowych i podjazdów do garaży odpowiadają sami mieszkańcy.

W dniu wczorajszym (20 grudnia) w całym kraju mieliśmy do czynienia ze szczególną sytuacją w związku z gołoledzią. Również na naszym osiedlu nie obyło się bez problemów i incydentów, o których dowiedzieliśmy się później od mieszkańców. Szczególnie trudna sytuacja była na podjeździe na ulicy Baśniowej. Ok. godz. 7:40 po sygnałach od mieszkańców zgłosiliśmy potrzebę posypania ulic i wkrótce potem firma PRESTO podjęła zlecenie.
Gdyby tylko informacja o oblodzeniu dotarła do nas wcześniej, zostałoby to wykonane również wcześniej. Dokładamy starań, by przy możliwie niskich kosztach zapewnić bezpieczeństwo na naszym osiedlu.
Czasem jednak potrzebna nam jest Państwa pomoc i dlatego prosimy:
1. W razie stwierdzenia oblodzenia lub zasp śnieżnych niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne lub SMS na nr telefonu 606 556 546 (im szybciej taka informacja do nas dotrze, tym szybciej będziemy mogli podjąć interwencję),
2. Do momentu przyjazdu pługa/piaskarki prosimy samodzielnie zabezpieczyć oblodzoną nawierzchnię w miejscach szczególnie niebezpiecznych posypując ją piaskiem pobranym z pojemników znajdujących się:
•    przy trafostacji naprzeciw posesji przy ul. Baśniowej 39/41
•    przy trafostacji obok posesji przy ul. Elfów 42
•    wzdłuż podjazdu na ulicy Elfów na wysokości Biedronki
•    planujemy umieszczenie kolejnego pojemnika na piasek obok schodów na ul. Legendy (prosimy o ewentualne uwagi odnośnie tej lokalizacji lub Państwa propozycje),
3. Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania oraz innych spraw dotyczących naszego osiedla prosimy wysyłać mailem na adres biuro@osiedlemile-stowarzyszenie.pl.

Wspomniane umowy nie zwalniają nas, mieszkańców i współwłaścicieli od obowiązku dbania o porządek i bezpieczeństwo na naszym osiedlu.

A korzystając z okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku!

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

W miniony piątek 1-go lipca 2022 r na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 i poniesionych wydatków.
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2021.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2022: 30,-PLN (bez zmian).
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • interwencje dot. dzikiej zwierzyny przebywającej na terenie osiedla
  • możliwości dot. zawarcia ubezpieczenia OC
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • w roku 2022 nie planujemy żadnych remontów i inwestycji

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z zimą 2021/2022.

odśnieżanie ulic 32 756,40 zł w ramach umowy zawartej w dniu 1 października 2021r.
odśnieżanie schodów
2 484,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
489,89 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 259,50 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 38 989,79 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mieliśmy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiązało się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: grudzień 2021 i styczeń 2022 (odśnieżanie) oraz marzec i kwiecień 2022 (sprzątanie piasku), ale wszystkie faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy w roku 2022 (ostatnią dopiero w maju).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zebranie mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” informuje, że w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Informacja o wysokości składek po 1 lipca 2022
 3. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 4. Panel dyskusyjny

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„) oraz do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej znajduje się tutaj ).

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2021
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 roku,
 5. Wybór nowych władz Stowarzyszenia,
 6. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2022
 7. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 8. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Archiwum wpisów