AKTUALNOŚCI

W miniony piątek 1-go lipca 2022 r na wniosek Zarządu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”.

Podczas spotkania :

 • Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021 i poniesionych wydatków.
 • Udzielono absolutorium dla Zarządu za działalność w roku 2021.
 • Wybrano skład władz Stowarzyszenia na kolejną 2-letnią kadencję
  • Zarząd: Stanisław Grygorowicz (Prezes), Anna Kędzierska (Skarbnik), Rafał Durbacz
  • Komisja Rewizyjna: Anita Jung (Przewodniczący), Małgorzata Ratajczyk, Anna Jakubiak
 • Podjęto uchwałę o wysokości składki członkowskiej od 01-07-2022: 30,-PLN (bez zmian).
 • Omówiono sprawy bieżące:
  • przedłużenie umowy na utrzymanie porządku na osiedlu
  • odzyskanie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnych (wezwania do zapłaty i pozwy sądowe)
  • interwencje dot. dzikiej zwierzyny przebywającej na terenie osiedla
  • możliwości dot. zawarcia ubezpieczenia OC
 • Omówiono planowane remonty i inwestycje:
  • w roku 2022 nie planujemy żadnych remontów i inwestycji

 

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla Miłe

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie w związku z zimą 2021/2022.

odśnieżanie ulic 32 756,40 zł w ramach umowy zawartej w dniu 1 października 2021r.
odśnieżanie schodów
2 484,00 zł dodatkowe odśnieżanie ciągów schodowych (*)
zakup soli
489,89 zł do posypywania schodów/chodników
sprzątanie ulic po zimie 3 259,50 zł sprzątanie piasku z ulic (patrz tutaj)
Razem 38 989,79 zł

(*) W ramach umowy na sprzątanie osiedla mieliśmy zagwarantowane co najwyżej trzy odśnieżania w każdym z miesięcy zimowych. Każde dodatkowe odśnieżanie wiązało się z dodatkową odpłatnością (z różną stawką za dni świąteczne i dni powszednie).

Wszystkie wyżej wymienione usługi zostały wykonane w miesiącach: grudzień 2021 i styczeń 2022 (odśnieżanie) oraz marzec i kwiecień 2022 (sprzątanie piasku), ale wszystkie faktury otrzymaliśmy i opłaciliśmy w roku 2022 (ostatnią dopiero w maju).

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zebranie mieszkańców Osiedla „Miłe”

Zarząd Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe” informuje, że w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców naszego osiedla dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które serdecznie Państwa zapraszamy.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00

Porządek zebrania:

 1. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w roku 2021
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Informacja o wysokości składek po 1 lipca 2022
 3. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 4. Panel dyskusyjny

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„) oraz do wstąpienia w szeregi członków naszego Stowarzyszenia (wzór deklaracji członkowskiej znajduje się tutaj ).

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Zawiadomienie o Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Mieszkańców Osiedla „Miłe”

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia, na podstawie §16, ust. 1 Statutu Stowarzyszenia, zwoływane jest Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na które zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia.

 • Miejsce: kaplica przy kościele pw św. Krzysztofa przy ul. Jaworzniaków 10 w Gdańsku.
 • Termin 1: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 19.00

Porządek obrad:

 1. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2021
  • Rozliczenie przychodów i wydatków
  • Omówienie wykonanych prac
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021
 3. Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej i Zarządu,
 4. Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu za działalność w 2021 roku,
 5. Wybór nowych władz Stowarzyszenia,
 6. Uchwalenie wysokości składek po 1 lipca 2022
 7. Sprawy bieżące (w tym prowadzone oraz planowane remonty i inwestycje).
 8. Panel dyskusyjny

Zgodnie z §19 Statutu Stowarzyszenia, w przypadku braku obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, Zarząd informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w drugim terminie:

 • Termin 2: w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 21.00

Porządek obrad bez zmian.

Uwaga: prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

 

Zebranie dla wszystkich mieszkańców Osiedla „Miłe”

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.07.2022 (piątek) o godz. 20.00 odbędzie się zebranie informacyjne dla wszystkich mieszkańców dotyczące działalności Stowarzyszenia, na które również serdecznie zapraszamy.

Prosimy o pomoc w zmobilizowaniu sąsiadów (zwłaszcza tych, którzy nie są członkami Stowarzyszenia) do udziału w tym zebraniu.

 

Zachęcamy do włączenia subskrypcji dot. aktualności pojawiających się na tej stronie (informacja o tym jak można to zrobić znajduje się na karcie „Kontakt„).

 

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”

Niniejszym informujemy wszystkich członków Stowarzyszenia, osoby wspierające i wszystkich właścicieli nieruchomości znajdujących się na naszym osiedlu o wysokości wydatków poniesionych przez Stowarzyszenie na rzecz utrzymania nieruchomości wspólnych znajdujących się na naszym osiedlu w okresie od 01-01-2021 do 31-12-2021 oraz wysokości środków zgromadzonych na funduszu remontowym:

Wydatki 2021

 

Więcej szczegółów nt przychodów i wydatków w roku 2021 oraz wydatków poniesionych i planowanych w roku bieżącym 2022 zaprezentujemy na zebraniu, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2022r.

Zarząd Stowarzyszenia Osiedla „Miłe”
www.osiedlemile-stowarzyszenie.pl

Archiwum wpisów